Kunst en cultuur

Kunst helpt kinderen op heel veel verschillende manieren om beter te leren. Zo heeft het opvoeren van een toneelstuk, muziek maken, naar een voorstelling gaan, kijken naar kunst, een tekening of schilderij maken en samen zingen een groot effect op de ontwikkeling van de hersenen.

Door de verrijkte omgeving die de kinderen aangeboden krijgen, worden er in de hersenen meer verbindingen aangelegd. Hoe meer verbindingen, hoe beter de kinderen in staat zijn om te leren (spreken, taal, rekenen). Maar ook hoe creatiever, flexibeler en sociaal invoelender ze worden.

Hoe kijken naar kunst werkt
Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie

Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein
Mark Mieras, wetenschapsjournalist

Kunst- en cultuureducatie is de motor voor ons onderwijs. Het zorgt ervoor dat de kinderen optimaal worden uitgedaagd om hun talenten en creativiteit te ontwikkelen. Hieronder kunt u lezen hoe we dit vormgeven:

    – We werken met de methode Moet je doen. Deze methode heeft een doorgaande lijn voor de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama van groep 1 t/m groep 8. Bij de voorbereiding van de lessen gebruiken de leerkrachten de ‘checklist kwaliteitscriteria kunstzinnige oriëntatie’, zodat de lessen voldoen aan de nieuwste inzichten; zoals creativiteit en een onderzoekende houding.
    – In elke periode staat een thema centraal in de school. De inhoud van taal, rekenen, de creatieve vakken en de zaakvakken wordt afgestemd op het thema. Zo ontstaat er samenhang tussen de verschillende vakgebieden. Binnen het hoofd thema krijgen de kinderen inspraak in het deel thema dat in hun groep wordt uitgewerkt. Op die manier krijgt het onderwijs voor hun meer betekenis.
    – Daar waar ruimte is, geven leerkrachten gedurende elke periode, 1 workshop vanuit hun eigen expertise/passie.
    – In de school worden Ateliers ingericht: werkplekken die kinderen kunnen gebruiken om te werken en te leren aansluitend op hun belangstelling en talenten.
    – We nemen deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), een meerjarig subsidieprogramma van de overheid, waarbij scholen en culturele instellingen samenwerken om kunst, cultuur en erfgoed een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. In Hengelo werken we daarvoor samen met Stichting Oyfo voor kunst en techniek en de Pabo Saxion. We volgen het verdiepingsprogramma. Naast deelname aan het (basis)programma Kunst op school (alle leerlingen elk jaar een cultuurontmoeting) en ICC wijkprojecten, volgt het team jaarlijks deskundigheidstrainingen en ontwikkelt het momenteel ‘beoordelingsinstrumenten kunst en cultuur’ om de vorderingen van leerlingen te volgen en vast te leggen.

Bovenstaande punten zorgen ervoor dat de kinderen goed voorbereid zijn op de toekomst, waarin zij hun creatieve vaardigheden kunnen inzetten om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.